Headerbild

Olycksfallförsäkring

Ersättning vid olycksfall 

Akutersättning - upp till 6 procent av ett prisbasbelopp

Tandskadekostnader - upp till 60 procent av ett prisbasbelopp

Sönderklippta kläder - i samband med vård upp till 15 procent av ett prisbasbelopp

Skadade idrottskläder och glasögon - upp till 30 procent av ett prisbasbelopp (självrisk 3 procent av ett prisbasbelopp)

Medicinsk invaliditet

– invaliditetsgrad 1–4 procent 3 000kr

– invaliditetsgrad 5–74 procent ersättning beräknas på 300 000kr

– invaliditetsgrad 75 procent och högre 600 000 kr

 Dödsfall 1 prisbasbelopp

Kristerapi upp till 10 behandlingstillfällen

Prisbasbeloppet år 2018 är 45 500 kronor.

 

Vem gäller försäkringen för?

Barn och ungdomar t.o.m. 15 år i förening som tillhör Svenska Badmintonförbundet och deltagare i prova-på samt deltagare i integrationsprojekt. Licensierad spelare oavsett ålder i förening som tillhör Svenska Badmintonförbundet.

 

Gäller både vid match och träning

Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar under deltagande i match eller organiserad träning anordnad av förening tillhörande Svenska Badmintonförbundet, dess distriktsförbund eller förbundet. Försäkringen gäller även vid deltagande i badmintonskola/läger anordnade av förening tillhörande Svenska Badmintonförbundet eller dess distriktsförbund samt under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan. Du är även försäkrad om tränare beordrad enskild badmintonträning inom förening tillhörande Svenska Badmintonförbundet. Om match, organiserad träning eller badmintonskola/läger anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

 

Giltighetstid

Försäkringen gäller under perioden 1 juli - 30 juni.

 

Vid utlandsresa

Tänk på att när du reser inom EU behöver du ha med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det beställer du enkelt på Försäkringskassans hemsida www.fk.se/utomlands

 

Utländska spelare

Spelare utanför EU- och EES-länderna som representerar svenska föreningar har inte rätt till offentligt finansierad vård i Sverige. För dessa spelare kan kostnaden för vård och behandling blir hög. Komplettera gärna med försäkring för utländska medborgareK97 somdygnetrunt ger kostnadstäckning vid olycksfall och akut sjukdom, upp till 300 000 kronor per skada.

 

Kort information om försäkringen

Här beskriver vi kortfattat försäkringen. Vid ett försäkringsfall gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som du kan hämta på folksam.se. Observera att försäkringen för din del endast omfattar de ersättningsmoment som beskrivs i den här informationen. Vi lämnar ersättning enligt de försäkringsvillkor som gäller det år försäkringsfallet inträffar. Försäkringsbelopp som utbetalas är fria från inkomstskatt.

 

Olycksfall – inte förslitningar

Försäkringen ersätter olycksfallsskador och inte skador som är orsakade av exempelvis förslitning, överbelastning eller överansträngning, även om besvären har uppstått när du idrottat.

 

Begreppet olycksfallsskada

Med olycksfallsskada menar vi en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Till exempel psykiska besvär betraktas inte som en kroppsskada.

Följande skador räknas också som olycksfallsskador även om du inte varit med om en plötslig yttre händelse:

• Hälseneruptur (avsliten hälsena)

• Vridvåld mot knä

• Fraktur (dock inte stressfraktur)

• Solsting, värmeslag och förfrysning.

Vi lämnar också ersättning för skador på protes eller liknande som används för sitt ändamål när skadan inträffade.

 

Akutersättning

Vi lämnar ersättning med ett schabloniserat engångsbelopp som är avsett att till viss del betala kostnader för vård, behandling, medicin, hjälpmedel, rehabilitering och resor i anslutning till detta. Akutersättningens storlek baseras på skadans diagnos. Ersättningen utbetalas under förutsättning att olycksfallsskadan harmedfört att du betalatför vård hos en legitimerad läkare. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från dagen då du skadade dig. Du behöver endast skicka in ett originalkvitto från det första läkarbesöket. Den högsta ersättning som vi lämnar för en skada är sex procent av ett prisbasbelopp.

 

Tandskadekostnader

Vi lämnar ersättning för nödvändiga behandlingskostnader som uppkommer inom fem år från dagen då du skadade dig. Kostnaden ska vara godkänd av Folksam innan du påbörjar behandlingen. Om slutbehandlingen måste skjutas upp mer än fem år från skadetillfället ersätts också denna om vi har godkänt behandlingen inom fem år från dagen då du skadade dig. Den högsta ersättning som vi lämnar för en skada är 60 procent av ett prisbasbelopp.

 

Sönderklippta kläder i samband med vård

Vi lämnar ersättning om sjukvårdspersonal har klippt sönder dina kläder i samband med att du fick vård. Den högsta ersättning som vi lämnar för en skada är 15 procent av ett prisbasbelopp.

 

Skadade idrottskläder och glasögon

Om olycksfallsskadan krävt vård hos legitimerad läkare kan ersättning lämnas för skadade idrottskläder (dock inte idrottsskor) och glasögon som den försäkrade burit vid olycksfallsskadan. Ersättning lämnas för kostnader som överstiger tre procent av prisbasbeloppet. Högsta ersättning per skada är 30 procent av ett prisbasbelopp.

 

Medicinsk invaliditet

Vi lämnar ersättning om du efter en olycksfallsskada har fått en bestående nedsättning av kroppsfunktionen (medicinsk invaliditet). Vid invaliditetsgrader 1–4 procent lämnas ersättning med en procent av försäkringsbeloppet. Vid invaliditetsgrader 5–74 procent lämnas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent. Vid invaliditetsgrader 75 procent eller högre lämnas ersättning med dubbelt försäkringsbelopp.

 

Ersättning vid dödsfall

Om det värsta skulle hända, gäller försäkringen om olycksfallsskadan leder till dödsfall, oavsett den försäkrades ålder. Försäkringen gäller också vid plötslig död till följd av en annan orsak än olycksfallsskadan, om den försäkrade inte fyllt 70 år. Vi utbetalar ersättningen till den avlidnes dödsbo.

 

Kristerapi

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Behandlingen ska utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk. Du kan få reseersättning upp till 4 000 kronor. Kristerapi gäller utan självrisk, men behandling och alla kostnader ska godkännas av oss i förväg.

Du kan också få kristerapi efter överfall, hot och rån som är polisanmälda, våldtäkt och sexuellt utnyttjande samt efter närvaro vid annan persons dödsfall. Försäkringen gäller även om du skadats av någon annan som omfattas av försäkringen, men inte om du utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som är straffbelagd enligt svensk lag.

 

Preskription

Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd upphör om du som gör anspråk på ersättning inte väcker talan mot oss inom tio år från tidpunkten när det förhållande som ger rätt till ett försäkringsskydd inträdde. Du som framställt ditt anspråk till oss inom den tid som anges här, har dock alltid minst sex månader på dig att väcka talan mot oss från den dag vi har förklarat att vi tagit slutlig ställning till anspråket.

Adress

Carlshamns BF - Badminton c/o Maria Nilsson, Holländarevägen 82a 37637 Svängsta

Kontakt

Tel: +46733245957 E-post: maria@transporttjanst.nu

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Sparbanken i Karlshamn

Transporttjänst

Widowmakers BBQ

Best Western Carlshamn

Börjessons lastbilar

DFDS

Foodtankers

Homgrens Däck

Karlshamn Energi

Uniper

Svenska Badmintonförbundet

Sisu - Blekinge

Riksidrottförbundet